Årsplan

Rustadsaga barnehage har valgt å benytte Oslo kommune sin felles mal for årsplan med progresjons plan. 

Årsplanen skal gi foreldrene informasjon om barnehagens pedagogisk virksomhet. I tillegg til årsplanen har vi utarbeidet en praktisk informasjon skriv. Årsplanen godkjennes av andelslags SU.

I årsplanen finnes det et årshjul for barnehagens faste tradisjoner.

Hverdagen styres av barnas medvirkning i aktiviteter. Det utarbeides periodeplaner som tar utgangspunkt i innspill fra barna og knyttes opp mott årsplan, progresjonsplan og faste tradisjone. Periodeplanen beskriver avdelingens mål for de ulike aktivitetene.

Hver uke legger avdelingene ut ukeplaner på vår intern hjemmeside. Ukeplanene gir informasjon om aktiviteter, oppmøte tidspunkt og utstyr.

Vi vektlegger daglig dialog med foreldrene der vi tar imot og gir nyttig informasjon om barnets hverdag i barnehagen.

Det skrives dagrapporter på storbarnsavdelingene hver dag og vi er flinke til å bruke bilder som dokumentasjon på aktiviteter i barnhagen. Alle avdelinger skriver i tillegg egen "post" ca. annenhver måned. Posten samler periodens aktiviteter og gir foreldrene en god innsikt i den pedagogiske hverdag til barna.

Vedlegg: 2019 Årsplan