Årsplan

Rustadsaga barnehage har valgt å benytte Oslo kommune sin felles mal for årsplan med progresjons plan. 

Årsplanen skal gi foreldrene informasjon om barnehagens pedagogisk virksomhet. I tillegg til årsplanen har vi utarbeidet en praktisk informasjon skriv "Velkommen til Rustadsaga barnehage".

Årsplanen godkjennes av andelslags SU.

I årsplanen finnes det et årshjul for barnehagens faste tradisjoner.

Hverdagen styres av barnas medvirkning i aktiviteter. Det utarbeides periodeplaner som tar utgangspunkt i innspill fra barna og knyttes opp mott årsplan, progresjonsplan og faste tradisjone. Periodeplanen beskriver avdelingens mål for de ulike aktivitetene.

Hver uke legger avdelingene ut ukeplaner på barnehagens intern hjemmeside. Ukeplanene gir informasjon om aktiviteter, oppmøte tidspunkt og utstyr.

Vi vektlegger daglig dialog med foreldrene der vi tar imot og gir nyttig informasjon om barnets hverdag i barnehagen.

Det legges ukentlig ut bilder og små notater om aktiviteter fra hverdagen. Minst 4 ganger årlig får foreldre ut en liten status rapport fra barnets avdeling.

Årsplan godkjennes av SU

Vedlegg: ÅRSPLAN 2024 med progresjonsplan