Foreldresamarbeide

I barnehagelovens § 1 vektlegges samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Siden Rustadsaga barnehage i tillegg er foreldredrevet, betyr det at samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er særdeles viktig. Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom barnehagens ansatte og foreldrene, hvor man utveksler erfaringer og drøfter eventuelle problemer som måtte oppstå.

En viktig forutsetning for å gi et trygt og oversiktlig oppvekstmiljø for barna er at personalet har en viss innsikt i barnas bakgrunn og dagligliv, og at foreldrene får god informasjon om det som skjer i barnehagen. For å nå målet- gjensidig åpenhet, tillit og respekt - kreves forpliktelse og ansvarsbevissthet fra begge sider. Alle ansatte har taushetsplikt.

I det daglige forgår foreldresamarbeidet ved levering og henting, hvor vi gir og mottar informasjon vedrørende ditt barn. Ikke all informasjon egner seg å gi når barnet er tilstede. Vi kan da avtale et møte. Dere vil også få tilbud om foreldresamtaler to ganger årlig.

Vi ønsker gjerne tilbakemelding fra foreldre om hva vi gjør bra, og hva vi kan bli bedre på. Innspill fra dere kan bidra til at vi kan reflekere rundt vår praksis, som igjen kan føre til endringer av vår rutiner og opplegg.

Avdelingene skriver ukeplaner og månedsevalueringer. De legges ut på barnehagens interne hjemmeside. Dere vil også kunne finne bilder og kort tekst fra aktiviteter i løpet av uken. Vi håper dette er med på å gi dere god innsikt i barnas hverdag i barnehagen.

Det er ett til to foreldremøter i året. I tillegg kommer barnehagens årsmøte i andelslaget. I juni inviterer vi ny foreldre til eget foreldremøte og i august inviterer vi foreldre til skolestarter til eget foreldremøte vedr. overgang barnehage/skole. Barnehagen inviterer til foreldrekaffe og andre sosiale sammenkomster flere ganger i løpet av året.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.