SØK BARNEHAGEPLASS

Vi setter stor pris på at dere tar en titt innom vår hjemmeside og kanskje vurderer å søke plass i Rustadsaga barnehage. Dere kan søke barnehageplass hos oss via Oslo kommunes søknadsportal.

PRISER: Nye satser pr. 01.01.21

 

KORT FORKLARING PÅ SØKNADSPROSESSEN:

Benytt deg av linken Søknad om barnehageplass Oslo kommune

Følg prosedyren. Husk at dere trenger personnummeret (11 siffer) til både barn og foreldre for å kunne søke. Det er mulig å søke på 5 forskjellige barnehager. Disse settes opp i prioritert rekkefølge.

 

OPPTAK AV BARN:

Barnehagens opptakskrets er som følger:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (ref. Lov om barnehager §13). Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner.

2. Barn som er omfattet av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten.

3. Barn av barnehagelærer ansatt i barnehagen.

4. Søsken av barn som har plass i barnehagen.

5. Barn av fast ansatte i barnehagen.

6. Barn som tilhører følgende skolekretser: Rustad, Nøklevann, Bøler og Abildsø

7. Oslo kommune

For prioritet 3 og 5 følgende: Hvis nødvendig rangeres søkerne etter hvor lang tid de ansatte har jobbet i barnehagen.

For prioritet 4 gjelder følgende: Oppstartsdato til eldre søsken som går i barnehagen teller som ansiennitetsdato.

For prioritet 6 o 7 gjelder følgende: Vi har ingen nummerert ventelise når det gjelder opptak av barn uten prioritet. Vi har kun lesertilgang til søkerlisten i det kommunale systemet. Barn i denne gruppen velges ut i fra alder, kjønn og prioritet i søknaden (om dere søker oss på 1., 2. osv. plass)

 

SØKNADSFRIST:

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars, og da følges reglene for samordnet opptak. Tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket gjelder oppstart i perioden 1. august til 31. august.

NB! Endring av søknaden etter 1. mars medfører at man faller ut av hovedopptaket.

Ved ledig plasser resten av året, tar vi inn barn på supplerende opptak.

 

BESØK I RUSTADSAGA BARNEHAGE:

Vi arrangerer "Åpen dag" i februar. Datoen annonseres på vår hjemmeside og informasjonstavlen på gjerdet

Vi prøver å skjerme barnegruppene for alt for mye besøk i åpningstiden. Hvis du ikke har mulighet til å komme på "Åpen dag", kan du ta kontakt med styrer for mer informasjon.

 

OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS:

Oppsigelstiden er 2 måneder i følge barnehagens vedtekter.  Benytt deg av linken Oppsigelse av barnehageplass.

Følg prosedyren. Husk at  dere trenger personnummeret (11 siffer) til både barn og og foreldre for å kunne si opp plassen

For evt. søknad om permisjon ta kontant med styrer.